خدمات

با توجه به نیاز بخش تولید و پرورش صنعت طیور کشور به مشاوره و پشتیبانی بهداشتی ، فنی و مدیریتی کلینیک تخصصی طیور دکتر رزازیان ، خدمات زیر را به تولید کنندگان ارائه می دهد.

  • آماده سازی سالن ها مشاوره جهت بهینه سازی، ضدعفونی و آماده سازی سالن ها برای شروع دوره جدید پرورش
  • واکسیناسیونبرنامه ریزی برای انجام واکسیناسیون متناسب با شرایط محیطی - منطقه ای
  • تغذیهمشاوره تغذیه ای شامل جیره های دوره ای و کنترل عملکرد وزن – خوراک گله در طول دوره پرورش
  • تشخیص بیماریها مشاوره و کالبد گشایی جهت تشخیص ، کنترل و درمان بیماریها
  • بهداشت مشاوره در راستای بهبود مدیریت بهداشت ، تغذیه و تولید فارم های پرورشی
  • کنترل تولیمشاوره و کنترل تولید (فارم های مولد و تخمگذار)
  • مشاوره تولکی مشاوره تولکی (فارم های مولد و تخمگذار)خدمات فوق فارم های پرورشی و تولیدی مرغ مولد ، مرغ تخمگذار ، جوجه گوشتی ، بوقلمون گوشتی و بلدرچین را در بر می گیرد.