آدرس کلینیکتهران - میدان توحید - خیابان فرصت شیرازی- پلاک 163- طبقه دوم